Gebruikersovereenkomst
tm-overeenkomst

Gebruikersovereenkomst

Tweedemarkt- Gebruikersovereenkomst

De nieuwe Gebruikersovereenkomst is meteen van toepassing voor gebruikers die zich inschrijven op 10 juli 2014 of later, vanaf de dag van hun inschrijving.

Hieronder wordt beschreven onder welke voorwaarden je onze services mag gebruiken.

Inleiding

Welkom bij Tweedemarkt. Door gebruik te maken van de services op de websites van Tweedemarkt (Tweedemarkt.nl en andere verwante websites waarop deze overeenkomst wordt weergegeven), ga je akkoord met de volgende voorwaarden van Tweedemarkt, inclusief de voorwaarden die via een hyperlink beschikbaar zijn, evenals de algemene regels van de websites van dochterondernemingen van Tweedemarkt. Als je in de Europese Unie woont of de hoofdzetel van je bedrijf is er gevestigd, heb je een overeenkomst met Tweedemarkt Europe S.à r.l. (Société à responsabilité limitée).

Voordat je lid wordt van Tweedemarkt, moet je alle bepalingen en voorwaarden die in deze gebruikersovereenkomst en het privacybeleid staan of waarnaar we verwijzen in deze gebruikersovereenkomst of het privacybeleid, te lezen en te aanvaarden. Wij raden je ten zeerste aan niet alleen deze gebruikersovereenkomst te lezen, maar om ook de informatie die hieraan gelinkt is, te openen en te lezen. Als je niet akkoord gaat met ons beleid of specifieke bepalingen of voorwaarden, kun je onze sites en services niet gebruiken. Door deze gebruikersovereenkomst te aanvaarden, stem je ermee in dat het gebruik van bepaalde Tweedemarkt-websites of websites die we beheren, onderworpen kan zijn aan een andere gebruikersovereenkomst en een ander privacybeleid. De overeenkomst die van toepassing is op onze domeinen en subdomeinen is altijd de overeenkomst die wordt weergegeven in de voettekst van een website.

Deze overeenkomst is van kracht vanaf 13 augustus 2014 voor bestaande gebruikers, en voor nieuwe gebruikers zodra ze deze aanvaard hebben.

Gebruik van Tweedemarkt

Wanneer je gebruikmaakt van Tweedemarkt, is het volgende niet toegestaan:

 • inhoud of objecten in verkeerde rubrieken of gedeeltes van onze sites en services plaatsen;

 • de wetten, rechten van derden, of ons beleid, zoals het beleid voor Verboden en beperkte objecten schenden;

 • gebruikmaken van onze sites en services als je geen wettelijk bindende contracten mag aangaan, jonger bent dan 18, of tijdelijk of voor onbepaalde duur bent geschorst wegens misbruik van onze sites;

 • niet betalen voor objecten die je hebt gekocht, tenzij de verkoper wezenlijke wijzigingen heeft aangebracht in de objectbeschrijving nadat je hebt geboden, er een duidelijke typfout is gemaakt, of je de identiteit van de verkoper niet kunt verifiëren;

 • objecten die bij je zijn gekocht niet leveren, tenzij de koper zich niet houdt aan de vastgelegde voorwaarden, of je de identiteit van de koper niet kunt verifiëren;

 • de prijs van een object manipuleren of aanbiedingen van andere gebruikers belemmeren;

 • onze kostenstructuur, het factureringsproces of kosten verschuldigd aan Tweedemarkt omzeilen of manipuleren;

 • valse, onnauwkeurige, misleidende, lasterlijke of smadelijke inhoud op Tweedemarkt plaatsen of persoonlijke gegevens op Tweedemarkt zetten;

 • handelingen uitvoeren die het feedback- of het beoordelingssysteem ondermijnen (zoals het weergeven, importeren of exporteren van feedbackgegevens buiten de sites of deze gebruiken voor doeleinden die niets te maken hebben met Tweedemarkt);

 • je Tweedemarkt-account (inclusief feedback) en gebruikersnaam zonder onze toestemming overdragen aan een andere partij; geen veiligheidsmaatregelen treffen om je wachtwoord te beschermen; gebruikmaken van Tweedemarkt met de gebruikersnaam of het wachtwoord van iemand anders, of iemand anders toestaan (rechtstreeks of onrechtstreeks) je gebruikersnaam of wachtwoord te gebruiken;

 • spam, kettingbrieven of piramidespelen versturen of op Tweedemarkt plaatsen;

 • virussen of andere technologieën verspreiden die schade kunnen toebrengen aan Tweedemarkt of aan de belangen of eigendom van Tweedemarkt-gebruikers;

 • inhoud van de sites en auteursrechten en handelsmerken van Tweedemarkt kopiëren, wijzigen of verspreiden;

 • informatie over gebruikers verkrijgen of verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.

Misbruik van Tweedemarkt

Tweedemarkt en de Community werken samen om onze sites en services zo goed mogelijk te laten werken, en om de Community veilig te houden. We vragen je problemen, aanstootgevende inhoud en overtredingen van het beleid aan ons te melden.

Het Verified Rights Owner van Tweedemarkt moet ervoor zorgen dat aangeboden objecten geen inbreuk maken op auteursrechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Als je meent dat je intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden, moet je dit aan ons melden(contact@tweedemarkt.nl).

Onverminderd andere maatregelen die we kunnen nemen, behouden we ons het recht voor onze services en je gebruikersaccounts te beperken, te schorsen of te beëindigen, de toegang tot onze website te weigeren, het plaatsen van gehoste inhoud te vertragen of inhoud te verwijderen, alsook technische en juridische stappen te ondernemen om gebruikers van onze sites te weren wanneer wij menen dat zij de oorzaak zijn of kunnen zijn van problemen of mogelijke aansprakelijkheden, of indien zij niet volgens de letter en de geest van ons beleid handelen. Wij behouden ons tevens het recht voor om niet-bevestigde accounts of accounts die reeds lange tijd inactief zijn, te annuleren.

Kosten en services

Je kunt je gratis inschrijven op Tweedemarkt en ook het bieden op aangeboden objecten is gratis. Wij rekenen echter kosten aan voor het gebruik van andere services, zoals het aanbieden van objecten. Wanneer je een object aanbiedt of gebruikmaakt van een service waaraan kosten zijn verbonden, heb je altijd de mogelijkheid om deze kosten te controleren en te aanvaarden. De toepasselijke kosten vind je in ons Kostenschema, dat wij kunnen wijzigen. Wijzigingen aan ons kostenbeleid treden in werking nadat we je minstens twee weken van tevoren hebben verwittigd via publicatie op de Tweedemarkt-sites. Wij kunnen ervoor kiezen om de kosten van onze services tijdelijk te wijzigingen in het kader van promoties (bijvoorbeeld dagen waarop aanbiedingen gratis kunnen worden geplaatst) of van nieuwe services. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik vermeld in de voorwaarden van de tijdelijke promotie of van de nieuwe service.

Tenzij anders bepaald, worden alle kosten aangegeven in euro. Je bent verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle kosten en toepasselijke belastingen die betrekking hebben op onze sites en services, via een geldige betalingsmethode. Als je betalingsmethode mislukt of je betaling achterstallig is, kunnen wij kosten in rekenen brengen voor het gebruik van andere incassomechanismen. Dit houdt onder meer ook in dat wij andere betaalinstrumenten kunnen debiteren en dat wij de kosten van het inschakelen van incassobureaus en juridisch adviseurs kunnen aanrekenen. Dit betekent dat je je kosten moet betalen plus de redelijke kosten van de inningsmethode die wij hebben gemaakt om het verschuldigde bedrag te innen.

Inhoud

Wanneer je ons inhoud verstrekt, verleen je ons een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend (zolang de bescherming van kracht is), onherroepelijk, royalties-vrij en (op meerdere niveaus) sublicentieerbaar recht om de auteurs-, handelsmerk-, publiciteits-, en databaserechten (en alle andere rechten die nodig zijn om de inhoud te hosten) uit te oefenen, die jij of anderen nu of later hebt met betrekking tot de inhoud, onder welke vorm ook.

Om het onze verkopers te vergemakkelijken, kunnen wij catalogi van stockfoto’s, beschrijvingen en productspecificaties van derden aanbieden. Hoewel wij er alles aan doen om informatie betrouwbaar te houden, kunnen wij niet garanderen dat de catalogi altijd nauwkeurig en up-to-date zijn. Als je ervoor kiest om catalogusinhoud in je aanbiedingen op te nemen, moet je ervoor zorgen dat je aanbiedingen nauwkeurig zijn en geen misleidende informatie bevatten. Je gaat ermee akkoord dat je onze aanbieders van catalogi niet verantwoordelijk stelt voor onnauwkeurigheden in hun catalogi. De catalogi bevatten mogelijk materialen die beschermd zijn door auteurs-, handelsmerk- of andere eigendomsrechten. Je mag de catalogi alleen gebruiken voor informatiedoeleinden en in verband met je aanbiedingen op Tweedemarkt. Je mag de inhoud van catalogi niet gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op iemands eigendomsrechten.

Aansprakelijkheid

Je kunt Tweedemarkt niet verantwoordelijk stellen voor inhoud van andere gebruikers, voor wat andere gebruikers wel of niet doen, of voor de objecten die ze aanbieden. Je erkent dat we geen traditioneel veilinghuis zijn. De site is een plaats waar iedereen vrijwel alles kan aanbieden, verkopen en kopen, op elk ogenblik, van overal en met een waaier aan verkoopvormen en plaatsen, zoals onder meer winkels, aanbiedingen tegen vaste prijs en veilingen. Wij zijn niet betrokken bij de eigenlijke transactie tussen kopers en verkopers. Wij hebben geen controle over en stellen ons niet garant voor de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden objecten, noch voor de echtheid of nauwkeurigheid van aanbiedingen, de vraag of de verkoper in de mogelijkheid is om objecten te verkopen, of de mogelijkheid van kopers om voor objecten te betalen. Ook kunnen wij niet garanderen dat een koper of verkoper een transactie daadwerkelijk voltooit.

We brengen het wettelijke eigendomsrecht van objecten niet over van de verkoper naar de koper. Koop- verkoopovereenkomsten worden rechtstreeks tussen koper en verkoper afgesloten. Verder kunnen wij geen continue of veilige toegang tot onze services garanderen. De werking van onze sites en services kan verstoord worden door verschillende factoren waarop wij geen greep hebben. Bijgevolg sluiten wij – voor zover als wettelijk mogelijk – alle expliciete of impliciete garanties uit. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van geld, klanten of goede naam, of voor elke andere specifieke, directe of indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit of op welke manier ook verband houdt met je gebruik van onze sites en services. In sommige rechtsgebieden mag de aansprakelijkheid slechts in beperkte mate worden uitgesloten of afgewezen. In voorkomend geval, sluiten wij garanties en aansprakelijkheid uit voor zover en in de mate dat wettelijk is toegestaan.

Ongeacht de vorige paragraaf, mocht uit een rechterlijke beslissing blijken dat wij op enigerlei wijze aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij, dan zal onze aansprakelijkheid jegens jou of enige andere derde partij, beperkt zijn tot het hoogste van de volgende bedragen: (a) de totale kosten die je aan ons betaald hebt in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de actie die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid, of (b) €150.

Vrijwaring

Indien je een geschil hebt met een of meer gebruikers, vrijwaar je ons (en onze managers, directeurs, tussenpersonen, verbonden en geassocieerde ondernemingen, partners en werknemers) van en vergoed je ons voor elke gekende en ongekende vorm en soort van claims, aanspraken en schade die voortvloeit uit dergelijke geschillen of er op welke manier dan ook verband mee houdt.

Toegang en verstoring

Onze sites bevatten kopteksten waarmee robots kunnen worden geweerd. Vele gegevens op de sites, waarvan Tweedemarkt eigenaar is of het gebruiksrecht heeft verkregen van gebruikers of derden, worden realtime bijgewerkt. Je gaat ermee akkoord geen gebruik te zullen maken van robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde methodes om, voor welk doel ook, toegang te krijgen tot de sites zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Je gaat tevens akkoord met het volgende:

 • je zult geen handelingen ondernemen die – volgens ons – onze infrastructuur op onredelijke wijze of niet naar verhouding belasten of kunnen belasten;

 • je zult de inhoud van de sites niet kopiëren, reproduceren, wijzigen, verwerken, verspreiden, of openbaar maken (behalve ter informatie voor uzelf) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tweedemarkt en de betreffende derde partij, indien van toepassing;

 • je zult de goede werking van de sites of handelingen die worden uitgevoerd op de sites, niet verstoren of proberen te verstoren;

 • je zult onze kopteksten voor de wering van robots of andere maatregelen die wij aanwenden om toegang tot de sites te voorkomen of te beperken, niet omzeilen.

Privacy

Zonder je uitdrukkelijke toestemming verkopen of verhuren wij je persoonlijke gegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden. Wij maken van je gegevens alleen gebruik op de manier die wordt beschreven in het Tweedemarkt-privacybeleid. Wij beschouwen de bescherming van de privacy van onze gebruikers als zeer belangrijk. Wij bewaren en verwerken je gegevens op onze computers in de Verenigde Staten. Deze zijn zowel fysiek als technologisch beveiligd. Door in te loggen op je account, kun je de gegevens die je ons verstrekt, oproepen en wijzigen en ervoor kiezen om bepaalde berichten niet te ontvangen. Wij doen beroep op derden om onze privacyregels te verifiëren en te certifiëren. Voor een volledige beschrijving van hoe wij je persoonsgegevens verwerken en beschermen, verwijzen wij naar het Tweedemarkt-privacybeleid. Als je bezwaar hebt tegen de daarin beschreven vormen van overdracht of gebruik van je persoonlijke gegevens, vragen wij je onze services niet te gebruiken.

Schadeloosstelling

Je verbindt je ertoe ons en in voorkomend geval de onze groepsmaatschappijen, managers, directeuren, tussenpersonen en werknemers schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten, die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit je schending van deze Gebruikersovereenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit je inbreuk op welke wet dan ook of op de rechten van een derde.

Geen agentschap

Tweedemarkt enerzijds en jij als gebruiker anderzijds zijn onafhankelijke partijen; elk handelt alleen in eigen naam en voor eigen rekening. Deze Gebruikersovereenkomst heeft niet tot doel tot stand te brengen, en brengt dus ook niet tot stand, een agentuur, mandaatschap, vennootschap, joint venture, een relatie van werknemer tot werkgever of van franchisegever tot franchisenemer.

Kennisgevingen

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, dien je kennisgevingen per aangetekend schrijven te sturen aan contact@tweedemarkt.nl. Wij kunnen je geldige kennisgevingen sturen op het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je inschrijving. Kennisgeving zal geacht worden te zijn gedaan 24 uur nadat de e-mail werd verzonden, tenzij de verzender ervan op de hoogte werd gebracht dat het e-mailadres ongeldig is. Wij kunnen je eveneens wettelijke kennisgevingen via de post bezorgen op het adres dat bij de inschrijving werd verstrekt. In dergelijk geval zal de kennisgeving geacht worden te zijn gedaan 3 dagen na de datum van verzending.

Geschillenbeslechting

Als er een geschil ontstaat tussen jou en Tweedemarkt, streven we ernaar je een neutrale en kostenefficiënte manier te bieden om het geschil snel op te lossen. Voordat er wordt overgegaan tot een gerechtelijke procedure, raden we je ten zeerste aan om eerst rechtstreeks contact met ons op te nemen zodat we een oplossing kunnen vinden. Ga hiervoor naar de Hulp-pagina Contact ons Wij zullen redelijke verzoeken om het geschil op te lossen via alternatieve procedures voor het oplossen van geschillen, zoals bemiddeling of arbitrage, in overweging nemen als alternatieven voor procesvoering.

Tenzij elders expliciet anders werd bepaald, zal deze overeenkomst in elk opzicht beheerst worden door en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Nederlands recht, met uitsluiting van de toepassing van de regels van internationaal privaatrecht. Je stemt ermee in dat elke claim of elk geschil met Tweedemarkt moet worden beslecht voor een rechtbank die gevestigd is in Amsterdam, Nederland, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.

Algemeen

Indien een bepaling van deze overeenkomst als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd, zal dergelijke bepaling niet meer van toepassing zijn, terwijl de resterende bepalingen van kracht blijven. Wij kunnen deze overeenkomst naar eigen goeddunken overdragen mits naleving van de bepalingen aangaande kennisgevingen. Titels zijn alleen ter referentie bedoeld en beperken in geen geval de reikwijdte van het betreffende artikel van deze Gebruikersovereenkomst. Wanneer wij nalaten te handelen naar aanleiding van een schending door jou of anderen, betekent dit niet dat wij ons recht verliezen te handelen naar aanleiding van volgende of gelijkaardige schendingen. Wij kunnen niet garanderen dat wij actie zullen ondernemen tegen alle schendingen van deze overeenkomst.

Wij kunnen deze overeenkomst te allen tijde aanpassen door de aangepaste voorwaarden op deze site te plaatsen. Tenzij elders anders bepaald, worden alle aangepaste bepalingen 30 dagen nadat ze aanvankelijk zijn geplaatst automatisch van kracht. Wij houden je ook op de hoogte via ons berichtencentrum. Deze overeenkomst kan op geen enkele andere manier worden aangepast dan hiervoor beschreven, tenzij via een geschreven document dat zowel door jou als door ons is ondertekend. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen in ons beleid of in specifieke bepalingen of voorwaarden, kun je de overeenkomst ten alle tijde beëindigen door je account te sluiten. In deze overeenkomst worden alle afspraken en overeenkomsten tussen jou en ons met betrekking tot het voorwerp van de overeenkomst uiteengezet. De volgende onderdelen blijven ook na de beëindiging van deze overeenkomst gehandhaafd: Kosten en services (kosten die je verschuldigd bent voor het gebruik van onze services), Vrijwaring, Inhoudslicentie, Aansprakelijkheid, Schadeloosstelling en Geschillenbeslechting, en alle andere bepalingen die rederlijkerwijs deze Gebruikersovereenkomst dienen te overleven.

———————————————————————————————————————————————-

Welkom bij de gebruikersovereenkomst (“Gebruikersovereenkomst”) van Tweedemarkt.

Deze Gebruikersovereenkomst beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de services die je worden aangeboden door Tweedemarkt  op de site www.Tweedemarkt.nl en haar subdomeinen (de ‘Site’), evenals de belangrijke algemene bepalingen die van toepassing zijn op andere sites van de Tweedemarkt groep. Hierna wordt naar de contractspartijen verwezen met ‘Tweedemarkt’ of ‘wij’.

Als je er niet mee akkoord gaat door deze Gebruikersovereenkomst gebonden te zijn mag je onze services niet gebruiken.

Je moet alle voorwaarden en bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst aandachtig lezen en aanvaarden, inclusief de documenten en beleidsregels die er bij wijze van referentie deel van uitmaken, voordat je een gebruiker wordt van de Site. Opmerking: onderstreepte woorden en internetadressen zijn klikbare links naar deze pagina’s.

Als je gebruikmaakt van een andere Tweedemarkt site aanvaard je dat je gebruik van deze andere Tweedemarkt site beheerst wordt door de gebruikersovereenkomst van deze andere site.

Als je vragen hebt, kun je de veelgestelde vragen over de Gebruikersovereenkomst raadplegen of contact opnemen met Customer Support.

Tweedemarkt heeft het recht de Gebruikersovereenkomst te wijzigen. Over het algemeen gebeurt dit middels het plaatsen van een nieuwe, aangepaste overeenkomst op onze website. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking, of op een ander tijdstip als bepaald in de bekendmaking, op de Site of per e-mail aan de leden die daarom hebben verzocht. Van deze overeenkomst kan niet worden afgeweken behalve wanneer dit schriftelijk gebeurt en een nieuwe overeenkomst wordt ondertekend door zowel jezelf als Tweedemarkt.

 1. Voorwaarden van lidmaatschap

  Onze services zijn voorbehouden aan personen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten. Onze services zijn niet toegankelijk voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) of voor personen van wie het lidmaatschap tijdelijk dan wel definitief is geschorst. Als minderjarige mag je de services alleen gebruiken onder toezicht van je ouders of wettige begeleider. Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, mag je onze services niet gebruiken. Je Tweedemarkt-lidmaatschap (inclusief je gebruikersprofiel en feedback) is niet overdraagbaar, in welke vorm dan ook. Als je je inschrijft als bedrijf, verklaar je dat je geautoriseerd bent om de rechtspersoon te binden aan deze Gebruikersovereenkomst.

  Om je inschrijving te voltooien moet je een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Je bent verantwoordelijk voor alle handelingen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord en je mag de Site alleen gebruiken met je eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Je moet alle veiligheidsmaatregelen nemen om je wachtwoord beschermd te houden en je mag dit niet kenbaar maken aan een ander persoon. Je mag ook niet toestaan dat iemand anders, direct of indirect, jouw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt.

 2. Kosten en services

  Lid worden van Tweedemarkt en bieden op objecten is gratis.

  We brengen kosten in rekening voor het aanbieden en verkopen van objecten op de Site. Wanneer je een object op de Site plaatst, krijg je ook steeds de gelegenheid de kosten te beoordelen die jou in rekening worden gebracht voor het gebruik van onze services. Onze kosten staan vermeld in ons kostenoverzicht dat integraal deel uitmaakt van deze Gebruikersovereenkomst. Wij hebben het recht dit beleid en onze kosten te wijzigen. Dergelijke wijzigingen treden in werking 14 dagen na bekendmaking ervan op het mededelingenbord op de Site. Wij hebben tevens het recht dit beleid en de kosten voor onze services tijdelijk te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval van een promotie (bijvoorbeeld gratis aanbiedingsdagen) en zulke wijzigingen worden van kracht onmiddellijk nadat wij de promotie hebben aangekondigd op de Site. Promoties gelden niet voor reeds bestaande aanbiedingen op de Site. Wij hebben het recht ons servicepakket op ieder ogenblik te wijzigen. In het geval dat Tweedemarkt een nieuwe service introduceert worden de kosten voor deze service van kracht onmiddellijk vanaf het begin van de service.

  Tenzij anders omschreven, worden alle kosten aangeduid in euro. Je aanvaardt dat wij je facturen versturen in elektronisch formaat.

  Je bent verplicht om alle belastingen, heffingen en commissies te betalen die voortvloeien uit het gebruik van onze services en van onze Site. Tweedemarkt wijst iedere verantwoordelijkheid af voor de heffingen op de op de Site verrichte transacties. Ongeacht of je een rechtspersoon (bedrijf) of natuurlijke persoon (particulier) bent en ongeacht of je koper of verkoper bent kan BTW op jouw transacties van toepassing zijn. In het bijzonder kan BTW op jouw transacties van toepassing zijn indien je regelmatig objecten aanbiedt. In voorkomend geval kun je onderworpen zijn aan de betaling van andere heffingen en sociale lasten. Je erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat BTW en andere heffingen en lasten op jouw situatie van toepassing kunnen zijn. Wij raden je aan om een eigen fiscaal adviseur te raadplegen voor meer advies terzake.

 3. Tweedemarkt is slechts een platform

  3.1 De rol van Tweedemarkt. Ofschoon men gewoonlijk naar ons verwijst als een online veilingsite is het belangrijk je te realiseren dat wij niet een traditioneel veilinghuis zijn. Integendeel, de Site functioneert slechts als een online platform dat alleen geregistreerde gebruikers in staat stelt vrijwel ieder object dat legaal is, overal, op ieder moment en op verschillende wijzen aan te bieden, te kopen of te verkopen in verschillende prijsvormen. Wij controleren aanbiedingen geplaatst door gebruikers niet, nemen nooit bezit van objecten aangeboden op de Site en zijn niet betrokken bij de transacties tussen kopers en verkopers. Wij wijzen de aangeboden objecten niet toe. Wij hosten alleen de inhoud van de door verkopers online geplaatste aanbiedingen (teksten, afbeeldingen, enzovoort). Om die reden hebben wij geen controle over de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van aangeboden objecten, de waarheidsgetrouwheid of juistheid van aanbiedingen, de bevoegdheid van verkopers objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Neem niet aan dat een aanbod, aankoop, export of import van een object meteen geldig en legaal is gewoon omdat het wordt aangeboden op de Site. Wij garanderen niet dat kopers en verkopers hun transactie daadwerkelijk uitvoeren. Je aanvaardt eigen en enige verantwoordelijkheid voor de legaliteit van je handelingen onder de wetten die van toepassing zijn op jou.

  3.2 Verboden objecten. Het is niet toegestaan objecten aan te bieden, te verkopen, te kopen of erop te bieden die niet zijn toegestaan op de Site, zoals beschreven in ons beleid van verboden en beperkte objecten. Wij aanvaarden geen verplichting om je te beschermen tegen onveilige objecten aangeboden door gebruikers op de Site. Je kunt niet aannemen dat aangeboden objecten zonder gevaar zijn voor personen of eigendom.

  3.3 Veilig handelen. Omdat gebruikersverificatie op het Internet moeilijk is kan Tweedemarkt de opgegeven identiteit van gebruikers of de juistheid van de informatie die gebruikers op de Site plaatsen niet bevestigen. Ons feedbacksysteem zal je helpen om de gebruiker met wie je handelt beter in te schatten. Wij raden je ten stelligste aan om te communiceren met je handelspartners via de op de Site beschikbare middelen. Je kunt ook overwegen een derde partij, bijvoorbeeld een borgservice, in te schakelen die extra gebruikersverificatie kan verschaffen. Wij raden je aan de rubrieken veilig handelen en de Tweedemarkt-services te raadplegen voor meer informatie.

  3.4 Vrijwaring. Wanneer je een aanspraak, vordering of geschil hebt tegen een gebruiker naar aanleiding van het gebruik van de Site verklaart en garandeer je je aanspraak, vordering of geschil onafhankelijk te beslechten, zonder verhaal op Tweedemarkt, en je vrijwaart Tweedemarkt (en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, directeuren, managers, tussenpersonen en werknemers) van alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten en vergoedingen, inclusief juridische kosten, bekend of onbekend, die verband houden met dergelijke aanspraak, vordering of geschil.

  3.5 Controle van gegevens. Wij hebben geen controle over de gegevens die door onze gebruikers worden verschaft en beschikbaar zijn via de Site. Het is mogelijk dat je de gegevens van een andere gebruiker onnauwkeurig, beledigend, schadelijk of bedrieglijk vindt. Wees altijd op je hoede, gebruik je gezond verstand en handel veilig wanneer je de Site gebruikt. Wees er alert op dat altijd het gevaar bestaat dat je zaken doet met minderjarige personen of personen met valse voorwendselen. Door de Site te gebruiken ga je ermee akkoord dat Tweedemarkt niet verantwoordelijk is voor handelingen of weglatingen van gebruikers op de Site en aanvaardt je de in dit artikel genoemde gevaren.

 4. Bieden en kopen

  Alleen geregistreerde leden kunnen bieden en kopen op de Site. Als koper heb je de wettelijke verplichting de transactie met de verkoper te voltooien:

  a. wanneer je een object koopt met een vast prijsformaat; of

  b. wanneer je de hoogste bieder bent aan het einde van een veiling (waarbij het bod gelijk is aan of hoger is dan de door de verkoper opgegeven minimumprijs, inclusief ieder bod dat het hoogste wordt nadat een ander bod geldig werd ingetrokken) en je bod door de verkoper wordt aanvaard, tenzij het object opgenomen is in een rubriek onder het niet-bindende biedingen beleid of strijdig is met de wet of deze Gebruikersovereenkomst.

  In de bovenvermelde gevallen is de koper verplicht de transactie uit te voeren met de verkoper, tenzij deze strijdig is met de wet of deze Gebruikersovereenkomst. Door te bieden op een object stem je ermee in gebonden te zijn door de verkoopsvoorwaarden die in de objectbeschrijving zijn vervat, voor zover deze niet strijdig zijn met de wet of deze Gebruikersovereenkomst.

  Een bod is onherroepelijk tenzij in zeer uitzonderlijke omstandigheden, zoals (a) wanneer de verkoper de objectbeschrijving wezenlijk verandert nadat het bod is gedaan, (b) wanneer een evidente typefout werd begaan door de koper, of (c) wanneer het onmogelijk is om de identiteit van de verkoper te verifiëren. Raadpleeg ons beleid over het intrekken van een bod voor meer informatie. Als koper erken je dat je wettelijk bevoegd bent om te bieden en te kopen.

 5. Aanbieden en verkopen

  5.1 Beschrijving van het object. Enkel geregistreerde leden kunnen objecten te koop aanbieden op de Site. Als verkoper moet je wettelijk bevoegd zijn om de objecten te verkopen die je aanbiedt op de Site en ervoor zorgen dat het wettelijk is toegestaan deze te verkopen aan kopers in dit land, of (wanneer de koper elders woont) deze te verkopen en te exporteren naar het land van de koper. Je moet het object en alle verkoopsvoorwaarden duidelijk beschrijven op de daartoe bestemde pagina van de Site. Je aanbiedingen mogen alleen tekstbeschrijvingen, afbeeldingen en andere zaken bevatten die relevant zijn voor de verkoop van dat object. Je bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat je over de nodige rechten beschikt voor de inhoud van jouw aanbiedingen en je geeft ons het recht om deze te hosten op onze servers. Ieder object moet in de geschikte rubriek worden geplaatst. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de rubriek waarin het object wordt aangeboden. De opname van een aanbieding in een bepaalde categorie door een verkoper kan in geen enkel geval worden geïnterpreteerd als een garantie van authenticiteit of oorsprong van het object door Tweedemarkt. Alle objecten die verkocht worden op afbod of multi-veilingen moeten identiek zijn.

  5.2 Object verkopen. Als je als verkoper tenminste één bod op of boven je vermelde minimumprijs ontvangt (of in het geval van een reserveprijs, op of boven de reserveprijs) ben je verplicht de transactie te voltooien met de hoogste bieder na afloop van de veiling, tenzij (a) het object is opgenomen in een rubriek die valt onder het niet-bindende biedingen beleid, (b) de koper in gebreke blijft jouw verkoopsvoorwaarden te vervullen (zoals betalingsmethode), of (c) wanneer het onmogelijk is om de identiteit van de koper te verifiëren.

  5.3 Fraude. Zonder enig ander rechtsmiddel uit te sluiten, kan Tweedemarkt je account schorsen of beëindigen als wij je ervan verdenken dat je je bezighoudt, zal bezighouden, of in enigerlei vorm betrokken of verwant bent met een frauduleuze activiteit op de Site.

  5.4 VeRO programma. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de rechten van de verkoper om zijn objecten aan te bieden en te verkopen. Het Verified Rights Owner van Tweedemarkt is ontwikkeld om aangeboden objecten die inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van derde partijen tegen te gaan. Door deel te nemen aan het VeRO-programma kunnen rechthebbenden ons op de hoogte stellen van bepaalde objecten op de Site die naar hun oordeel inbreuk maken op hun rechten en wij kunnen dergelijke inbreukmakende objecten verwijderen en/of inbreukmakende verkopers schorsen. Deelnemers aan het VeRO programma kunnen toegang hebben tot bepaalde persoonlijke informatie die je ons hebt verschaft zoals beschreven in ons privacybeleid.

  5.5 Manipulatie. Je mag de prijs van een object niet manipuleren of interveniëren in aanbiedingen van andere gebruikers. Je mag niet (a) bieden op een object waarvan je de verkoper bent of een ander persoon ertoe aanzetten of aanmoedigen dit namens jou te doen, (b) bieders contacteren die bieden op een object om gelijksoortige objecten aan te bieden, (c) een bod plaatsen of iets betalen onder een valse gebruikersnaam.

 6. Jouw Informatie

  6.1 Definitie. Onder “Jouw Informatie” wordt verstaan alle informatie die je aan ons of aan andere gebruikers verschaft met betrekking tot de Tweedemarkt services, waaronder je inschrijving, het bieden of aanbieden, het geven van feedback, je berichten op de prikborden of enig andere informatie die je plaatst op de Site. Jij alleen bent verantwoordelijk voor jouw Informatie. Wij treden slechts op als een passief medium voor de online publicatie en verspreiding van jouw Informatie.

  6.2 Beperkingen. Jouw Informatie en al je handelingen mogen niet:

  • onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;

  • beledigend, bedreigend, schadelijk, lasterlijk of inbreukmakend op auteursrecht, vertrouwen, privacy of andere rechten zijn;

  • inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere (intellectuele) eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij;

  • frauduleus zijn of de verkoop inhouden van nagemaakte of gestolen objecten;

  • een wet of enig andere regelgeving overtreden (inclusief maar niet beperkt tot wetgeving met betrekking tot exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, anti-discriminatie of misleidende reclame);

  • obsceen zijn, ongepast of kinderpornografie bevatten;

  • aansprakelijkheid voor Tweedemarkt teweegbrengen of (geheel of gedeeltelijk) verlies veroorzaken van de services van onze ISP’s of andere leveranciers;

  • rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar beschrijvingen of beschrijvingen bevatten van goederen of services die (aa) verboden zijn onder deze Gebruikersovereenkomst; (bb) identiek zijn aan andere objecten die je aanbiedt maar die lager geprijsd zijn dan de minimumverkoopprijs van uw object of het minimumbedrag van het bod; (cc) gelijktijdig zijn opgenomen voor verkoop op een andere website dan die van Tweedemarkt (hetgeen overigens niet het linken naar of adverteren van een Tweedemarkt object op een andere site verhindert); of (dd) waarvan je niet over de rechten beschikt ernaar te linken of ze op te nemen.

  • computer virussen, macro virussen, trojaanse paarden, wormen of enig andere zaken die zijn ontworpen om een systeem, data of persoonlijke gegevens te beschadigen, nadelig te beïnvloeden, zonder toestemming te gebruiken, clandestien te onderscheppen of te ontzetten;

  • ervoor zorgen dat de Site wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiënt functioneert of zo wordt beïnvloed dat de effectiviteit of functionaliteit ervan op welke wijze dan ook wordt verstoord.

  Je mag geen enkel object aanbieden op de Site (of enige transactie voltooien die werd geïnitieerd via de Site) dat, door ons de plaatsingskosten of de verkoopcommissie te betalen, zou leiden tot het schenden door ons van enige toepasselijke wet of andere regelgeving, of dat inbreuk maakt op ons beleid van verboden en beperkte objecten.

  Als je een professionele verkoper bent, moet je aanvullende informatie verschaffen met betrekking tot je activiteiten en je algemene verkoopsvoorwaarden, overeenkomstig onder meer de bepalingen betreffende verkoop op afstand. Je kunt een persoonlijke pagina Over mij gebruiken om deze informatie te verschaffen.

  6.3 Licentie. Om Tweedemarkt in staat te stellen jouw Informatie te gebruiken geef je ons ten aanzien van jouw Informatie een niet-exclusieve, wereldwijde, ononderbroken, onherroepelijke, royaltyvrije en (via meerdere derden) overdraagbare licentie tot het uitoefenen van de auteursrechten, handelsmerken, publiciteits- en databaserechten die je met betrekking tot jouw Informatie bezit in iedere nu bekende alsook nog onbekende media voor zover noodzakelijk om onze services aan jou te verlenen. Je ziet ook af van alle morele rechten die je hebt met betrekking tot jouw Informatie in de hoogste mate toegestaan door de wet.

  6.4 Je gebruik van informatie van een andere gebruiker. Om interactie tussen alle Tweedemarkt community leden mogelijk te maken staat ons systeem beperkte toegang toe tot contactinformatie van andere gebruikers. Als verkoper heb je toegang tot de gebruikersnaam, het e-mailadres en andere contactinformatie van de koper of winnende bieder en als koper of winnende bieder heb je toegang tot de gebruikersnaam, het e-mailadres en andere contactinformatie van de verkoper.

  Door deze Gebruikersovereenkomst te aanvaarden, erken je dat je, met betrekking tot de persoonlijke informatie van andere gebruikers die je verkrijgt via de Site of via een Tweedemarkt verwante communicatie of Tweedemarkt transactie, deze alleen mag gebruiken voor (a) Tweedemarkt verwante communicatie die geen ongevraagde commerciële boodschappen inhouden maar enkel betrekking hebben op een bestaande, reële Tweedemarkt transactie, (b) services aangeboden door derden via Tweedemarkt (zoals , verzekering, post en fraude klachten), en (c) ieder ander gebruik waarmee de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd na verduidelijking van het doel. Je mag deze informatie bovendien alleen gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving, inclusief privacywetgeving. In alle gevallen moet je gebruikers de mogelijkheid bieden zich te laten verwijderen uit jouw database en inzage te krijgen in de informatie die je over hen hebt verzameld. In geen enkel geval, behalve zoals hier omschreven, mag je de persoonlijke informatie van een gebruiker publiek maken aan derde partijen zonder onze toestemming en de toestemming van de gebruiker en duidelijke kennisgeving. Verder kunnen wij persoonlijke gegevens bekendmaken om te voldoen aan wettelijke vereisten, voor het afdwingen van ons beleid, om te reageren op claims dat een plaatsing of andere inhoud strijdig is met rechten van derden, of ter bescherming van de rechten, eigendom of de veiligheid van derden.

  Tweedemarkt en andere gebruikers dulden geen spam of ongevraagde commerciële berichten. Daarom, onverminderd het voorgaande, zul je geen Tweedemarkt werknemer of Tweedemarkt gebruiker, zelfs wanneer deze een object van jou heeft gekocht, toevoegen aan je mailinglijsten (e-mail of gewone post) zonder hun uitdrukkelijke geschreven instemming en duidelijke kennisgeving. Spam kun je melden aan onze afdeling Customer Support.

  6.5 Gebruik van e-mailfunctionaliteiten. Je mag de functie E-mailen naar vriend/vriendin of een andere e-mail doorstuurservice die we aanbieden niet gebruiken om spam of andere inhoud te versturen die de Gebruikersovereenkomst schendt. Wij houden deze e-mailberichten en e-mailadressen niet permanent bij.

 7. Toegang en verstoring van de Site

  De Site bevat robot exclusion headers (kopteksten waarmee robots kunnen worden geweerd). Veel informatie op de Site wordt in cycli bijgewerkt en wordt beschermd door ons eigendomsrecht of is via een licentie toegekend aan Tweedemarkt door onze gebruikers of door derden. Je gaat ermee akkoord geen robot, spider, scraper of enig ander automatisch middel te gebruiken om op de Site aan te wenden voor welk gebruik dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Daarnaast ga ja ermee akkoord (i) niets te doen waarmee je naar ons eigen oordeel onze infrastructuur op onredelijke wijze of disproportioneel zou belasten, (ii) geen afgeleide werken te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen of te creëren, noch om enige informatie (behalve jouw Informatie) die je op onze website vindt te verdelen of openbaar te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tweedemarkt of van de betrokken derde, (iii) de goede werking van de Site of een activiteit die op de Site plaatsvindt niet te verstoren of daartoe een poging te ondernemen, (iv) onze robot exclusion headers of andere maatregelen, genomen om de toegang tot de Site te vermijden of te beperken, niet te omzeilen. Het is niet toegestaan om substantiële delen van de Site te halen of te hergebruiken, of minder substantiële delen van de Site systematisch of herhaaldelijk te halen of te hergebruiken.

 8. Feedback

  Je mag geen acties ondernemen waardoor je de integriteit van het feedbacksysteem zou kunnen ondermijnen. Indien je een feedbackscore van -4 (min vier) heeft kan je lidmaatschap worden geschorst en kun je geen objecten aanbieden of een bod uitbrengen.

  8.1 Uitvoer. Je erkent dat jouw feedback bestaat uit commentaar van andere gebruikers en zich uit middels een berekende feedbackscore. Je erkent dat het gebruikersprofiel een onmisbaar element is voor het functioneren van de Site. Je erkent dat de berekende score zonder commentaar niet jouw volledige gebruikersprofiel laat zien. Aangezien feedbackscores slechts tot doel hebben de transacties tussen Tweedemarkt gebruikers te vergemakkelijken verbindt je je ertoe jouw feedbackscore niet te verhandelen of uit te voeren naar een andere locatie die geen door Tweedemarkt beheerde site is.

  8.2 Invoer. Wij leveren niet de technische middelen waarmee je feedback van andere websites naar Tweedemarkt kunt overbrengen. Zoals gezegd geeft een berekende score zonder bijbehorende feedback verkregen op onze site geen reëel beeld van jouw online reputatie binnen onze community.

 9. Schending

  Onverminderd andere middelen die ons ter beschikking staan, hebben wij het recht je onmiddellijk een waarschuwing te sturen, je lidmaatschap tijdelijk of voor onbepaalde tijd op te schorten of te beëindigen en te weigeren onze services aan je te verlenen indien: (a) je inbreuk maakt op de Gebruikersovereenkomst of op de documenten die daar bij verwijzing integraal deel van uitmaken; (b) het voor ons onmogelijk blijkt de juistheid van de informatie die je ons verleent te controleren; of (c) wij menen dat je handelingen jezelf, onze gebruikers of Tweedemarkt aansprakelijk kunnen stellen.

 10. Geen garantie

  Wij (en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, directeuren, managers, tussenpersonen en werknemers) geven geen garanties met betrekking tot een voortdurende, ononderbroken of veilige toegang tot onze services en de werking van Site kan worden verstoord door tal van factoren buiten onze controle of gevallen van overmacht waarvoor we geen aansprakelijkheid aanvaarden. Onze website en onze services worden aangeboden in de staat zoals je ze aantreft. Bijgevolg sluiten wij, binnen de door de wet toegestane beperkingen, alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen uit, dan wel impliciet bij wet of anders, met inbegrip van voorwaarden van kennis en zorg of tijdigheid van dienstverlening. Bepaalde jurisdicties laten bepaalde uitsluitingen van garanties niet toe; in dergelijk geval zullen deze niet op jou van toepassing zijn.

 11. Beperking van aansprakelijkheid

  Als je een consument bent gelden de dwingendrechtelijke bepalingen van het consumentenrecht. Onverminderd dit kunnen Tweedemarkt en haar leveranciers in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vervalsing van gegevens, winstderving, verlies van omzet, opportuniteit of tijd, of voor indirecte, incidentele, bijkomende of enigerlei andere schade, ongeacht of genoemd verlies of genoemde schade te wijten is aan een nalatigheid of andere oorzaak.

  De aansprakelijkheid van Tweedemarkt en haar leveranciers, jegens jou of gelijk welke derden, ongeacht de omstandigheden, is in ieder geval beperkt tot het hoogste van de volgende bedragen: (a) het totaal van de bedragen die je aan ons hebt betaald in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de rechtshandeling die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid of (b) 150 EUR.

 12. Vrijwaring

  Je verbindt je ertoe ons en in voorkomend geval onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, managers, directeuren, tussenpersonen en werknemers schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten, die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit jouw schending van deze Gebruikersovereenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit je inbreuk op welke wet dan ook of op de rechten van een derde.

 13. Naleving van de wet

  Je bent verplicht alle toepasselijke nationale, Europese en internationale regelgeving na te leven met betrekking tot het gebruik dat je maakt van onze services en je activiteiten inzake het bieden op, aanbieden, kopen en verkopen van objecten op de Site.

  Bovendien erken je uitdrukkelijk en ga je ermee akkoord dat het gebruik van onze services kan leiden tot een kwalificatie van handelaar in de zin van de wet. Als je handelaar bent, ben je onderworpen aan bepaalde specifieke verplichtingen, zoals inschrijving in het handelsregister, het bijhouden van een boekhouding conform de toepasselijke regels, de betaling van BTW en van de andere toepasselijke belastingen en heffingen, alsook aan de bepalingen van de wet ingeval van insolventie. Overigens, in de hoedanigheid van handelaar, of meer algemeen als je de Site gebruikt in de hoedanigheid van professionele verkoper, moet je de reglementering naleven met betrekking tot de facturering en de verkoop op afstand, alsook in ruimere zin alle toepasselijke regels van het consumentenrecht. Wij raden je aan om een eigen advocaat te raadplegen voor meer advies terzake.

 14. Geen vertegenwoordiging

  Tweedemarkt enerzijds en jij als gebruiker anderzijds zijn onafhankelijke partijen; elk handelt enkel in eigen naam en voor eigen rekening. Deze Gebruikersovereenkomst heeft niet tot doel tot stand te brengen, en brengt dus ook niet tot stand, een agentuur, mandaatschap, vennootschap, joint venture, een relatie van werknemer tot werkgever of van franchisegever tot franchisenemer.

 15. Mededelingen

  Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald dient elke officiële mededeling bestemd voor Tweedemarkt via de post verstuurd te worden naar Tweedemarkt ter attentie van:

  contact@tweedemarkt.nl

  Alle mededelingen bestemd voor jou zullen naar het email-adres worden gestuurd dat je aan Tweedemarkt hebt gegeven tijdens de inschrijvingsprocedure. Een mededeling wordt geacht te zijn gedaan 24 uur na het versturen van het e-mailbericht, tenzij wij de melding krijgen dat het email-adres ongeldig is. Wij mogen je ook mededelingen bezorgen per aangetekend schrijven (portvrij en met bewijs van ontvangst) op het adres dat je aan Tweedemarkt hebt gegeven tijdens de inschrijvingsprocedure. In dit geval wordt de mededeling geacht te zijn gedaan 3 dagen na de datum van verzending.

 16. Toepasselijk recht

  Deze Gebruikersovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd conform het Nederlandse recht en de Nederlandse rechtbanken zullen de bevoegdheid hebben om zich uit te spreken over alle geschillen die tussen de partijen met betrekking tot de uitvoering van deze Gebruikersovereenkomst kunnen ontstaan

  Wij merken op dat jouw land (en/of het land van de gebruiker waarmee je handelt) regelgeving kan hebben die betrekking heeft op jouw transacties met andere gebruikers, los van wat je met ons overeenkomt (nu) of met de gebruiker (later).

  De regelgeving van jouw land kan verschillen met het toepasselijke recht van deze Gebruikersovereenkomst, inclusief regelgeving betreffende wat legaal kan worden aangeboden, verkocht, geëxporteerd, gekocht of geïmporteerd. Er kunnen aanvullende wettelijke verplichtingen zijn zoals (bijvoorbeeld) het vereiste om een vergunning te hebben om bepaalde objecten te kopen of te verkopen of om een overdracht te registreren in een register. Je dient alle toepasselijke nationale en internationale wetten en regelgeving die betrekking hebben op het gebruik van onze services en je biedingen, aanbiedingen, aankopen en verkopen steeds na te leven. Er is voor ons geen praktische manier om de wetten van ieder land voortdurend bij te houden, dan wel iedere gebruiker of iedere transactie. Ga er niet van uit dat alles wat de andere leden doen geoorloofd is om te doen, noch dat Tweedemarkt transacties goedkeurt en valideert, zelfs als je in het verleden reeds soortgelijke verkopen of aankopen hebt gedaan.

 17. Beleidsregels (maken deel uit van deze overeenkomst)

  De hier opgenomen documenten en beleidsregels hebben als doel de algemene voorwaarden aan te vullen en/of er de bepalingen van te preciseren en zijn bij referentie in deze Gebruikersovereenkomst opgenomen. Zij maken daarvan dus een integraal deel uit. Je aanvaardt ze door deze overeenkomst te aanvaarden. Wij raden je ten stelligste aan om deze documenten, waarvan het doel met name is de gebruiksregels van onze service te preciseren, aandachtig te lezen. Elk beleid kan van tijd kan tijd tot tijd wijzigen en belangrijke wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op het mededelingsbord, met uitzondering van wijzigingen aan het privacybeleid die in werking treden 30 dagen nadat ze online worden gezet en na de verzending van een e-mail aan de leden die daarom vroegen. Gedurende een periode van 30 dagen na wijziging kun je ons kennis geven van je weigering van deze wijzigingen. In dat geval zal deze overeenkomst en dus het recht om onze services te gebruiken na afloop van de periode van 30 dagen eindigen.

  De beleidsregels die bij wijze van referentie integraal deel uitmaken van deze Gebruikersovereenkomst zijn het Privacybeleid, Feedback, Regels voor iedereen, Regels voor kopers, Regels voor verkopers, Verboden en beperkte objecten, Storingsbeleid, Onderzoek en Prikbordenbeleid.

 18. Algemeen

  De services genoemd in deze overeenkomst worden geleverd door Tweedemarkt.nl

  In het geval dat een of meer modaliteiten die in de Gebruikersovereenkomst staan door een gerechtelijke beslissing beschouwd zouden worden als illegaal, nietig of niet toepasselijk, dan zullen de andere bepalingen van de Gebruikersovereenkomst van kracht blijven. Je gaat ermee akkoord dat de rechten en plichten ontstaan uit deze Gebruikersovereenkomst alsook uit alle documenten die er bij verwijzing in opgenomen zijn, vrij en van rechtswege door Tweedemarkt kunnen worden overgedragen in geval van fusie of overname of andere herstructurering. De titels van de verschillende secties in deze Gebruikersovereenkomst zijn louter indicatief en geven niet noodzakelijk een precieze aanduiding van de inhoud van de artikels waarnaar ze verwijzen. Indien wij nalaten te handelen met betrekking tot een schending door jezelf of door anderen van deze overeenkomst, doen wij niet automatisch afstand van ons recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen. Tweedemarkt keurt de op onze sites verrichte transacties niet goed noch valideert deze, en jij bent als enige aansprakelijk voor wat de rechtmatigheid betreft van jouw handelingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid verbonden met een eventuele gevaarlijkheid of gebrekkigheid van de op de site te koop aangeboden objecten die je gezondheid of lichamelijke integriteit kunnen aantasten. Leid daar niet uit af dat alle te koop aangeboden objecten zonder gevaar zijn voor personen of hun goederen. Je moet ook controleren of de objecten die je koopt, wel degelijk mogen worden verkocht of gekocht krachtens de toepasselijke wet. Hetgeen geregeld is in de artikelen met titel: Kosten, Jouw gegevens, Vrijwaring, Licentie, Toegang en verstoring, Beperking van aansprakelijkheid, Bescherming en Toepasselijk recht, Algemeen blijft voortbestaan na het beëindigen of verstrijken van deze overeenkomst.

  Deze Gebruikersovereenkomst, vergezeld van de bij verwijzing opgenomen documenten en beleidsregels, vormen de volledige overeenkomst tussen partijen.

  Voor vragen kun je contact opnemen met onze Customer Support

Powered By HostCoral Cloud Web Hosting